UWAGA: Ceny zajęć mogą się różnić w zależności od Pracowni, która prowadzi zajęcia. Przy płatności kwartalnej lub semestralnej, przysługuje dodatkowy rabat.

CENNIK

PRZEDSZKOLA:

  • 22-26 zł zajęcia/os (przy abonamencie  miesięcznym, opłata uzależniona od lokalizacji zajęć oraz ilości zajęć w danym miesiącu)

SZKOŁY:

  • 38-45 zł zajęcia/os (przy abonamencie  miesięcznym, opłata uzależniona od lokalizacji zajęć oraz ilości zajęć w danym miesiącu)

Płatności należy dokonywać na podane poniżej konta. W przypadku płatności miesięcznych, do 7-go danego miesiąca. W przypadku płatności semestralnej 1sza rata do 30-go września, 2ga rata do 7-go dnia miesiąca rozpoczynającego drugi semestr szkolny. Przekroczenie podanych terminów spowoduje, że opłata będzie wyliczana jak przy płatności miesięcznej.

Opłata za pojedyncze nieobecności nie jest zwracana, jednak dziecko może, po uprzednim uzgodnieniu tego z Prowadzącym, wykonać dodatkową pracę.

UWAGA: Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem w FORMIE PISEMNEJ (mail-em lub SMS-em). Opłata wniesiona semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć (uwzględniając opłatę za wykorzystane zajęcia wg stawki miesięcznej). Brak faktu zgłoszenia przez OPIEKUNA dziecka rezygnacji z zajęć nie zwalnia z obowiązku wnoszenia comiesięcznych opłat (nawet przy nieobecności dziecka na zajęciach